برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/پاییز۹۹
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/پاییز۹۹
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن اذربایجان پاییز۹۹ (از تاریخ 99/07/01 لغایت 99/09/31) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/پاییز۹۹

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/تابستان99
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/پاییز۹۹

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن اذربایجان پاییز۹۹ (از تاریخ ۹۹/۰۷/۰۱ لغایت ۹۹/۰۹/۳۱) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان:

قطار حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
قطار حومه ای تبریز-جلفا

| پست با برنامه زمانی “پاییز ۹۹” بروزرسانی شد|

به اطلاعیه های قرار داده شده قبل از جدول حرکت توجه فرمایید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان محور تبریز-جلفا/پاییز۹۹
برنامه حرکت قطار حومه ای تبریز-جلفا/پاییز99
برنامه حرکت قطار حومه ای تبریز-جلفا/پاییز۹۹
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/پاییز۹۹