برنامه حرکت قطار تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
برنامه حرکت قطار تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مجدد دانشگاه ها، قطار حومه ای تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مطابق برنامه زیر به دانشجویان محترم و مسافرین حومه ای خدمت رسانی خواهد کرد.

برنامه حرکت قطار تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مجدد دانشگاه ها، قطار حومه ای تبریز – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مطابق برنامه زیر به دانشجویان محترم و مسافرین حومه ای خدمت رسانی خواهد کرد.

به روز رسانی برنامه تبریز – دانشگاه شهید مدنی در ۳۰ مهر ۹۹

برنامه حرکت قطار تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برای سال تحصیلی جدید
برنامه حرکت قطار تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برای سال تحصیلی جدید
برنامه حرکت قطار تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برای سال تحصیلی جدید