كتاب واگن شناسي واگنهای مسافری
كتاب واگن شناسي واگنهای مسافری
در جهان امروز رشد و ترقی فرایندیست که موجب گردیده در جوامع بشری گوی سبقت از یکدیگر ربوده و تداوم تلاش هرچه بیشتر جهت حفظ برتری در تمامی ابعاد آن هدف غایی هرنظام هدفمندی را تشکیل دهد.

كتاب واگن شناسي واگنهای مسافری

شرکت قطارهای مسافری رجاء،اداره کل تعمیرات و نگهداری،کارخانجات تعمیرات جاری ومولدهای بخار
كتاب واگن شناسي واگنهای مسافری
كتاب واگن شناسي واگن های مسافری

در جهان امروز رشد و ترقی فرایندی است که موجب گردیده در جوامع بشری گوی سبقت از یکدیگر ربوده و تداوم تلاش هرچه بیشتر جهت حفظ برتری در تمامی ابعاد آن هدف غایی هرنظام هدفمندی را تشکیل دهد.

نویسنده / تهیه و تدوین:

محمد کریمی

فهرست مطالب کتاب:

شناسایی واگنهای مسافری
واگنهای درجه(۱)اکسپرس ومعمولی
واگنهای درجه(۱)اکسپرس ومعمولی
واگن های ویژه
واگنهای توربو ترن
ریل باس
دوطبقه چینی
ترن ست