سازمان بین دولتی برای حمل و نقل بین المللی ریلی (OTIF)
سازمان بین دولتی برای حمل و نقل بین المللی ریلی (OTIF)
به منظور ایجاد نظمی قانونی ، یکپارچه و یکنواخت برای حمل و نقل بین المللی از طریق راه آهن و ایجاد تسهیلات قانونی برای حمل و نقل بار و مسافر ، سازمانی به نام سازمان بین دولتی برای حمل و نقل بین المللی ریلی در سال ۱۹۸۵ در برن سوئیس تاسیس شد.
سازمان بین دولتی برای حمل و نقل بین المللی ریلی (OTIF)
نام لاتین
Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail
موقعیت
صوفیه
سال تاسیس
۱۹۷۶

به منظور ایجاد نظمی قانونی ، یکپارچه و یکنواخت برای حمل و نقل بین المللی از طریق راه آهن و ایجاد تسهیلات قانونی برای حمل و نقل بار و مسافر ، سازمانی به نام سازمان بین دولتی برای حمل و نقل بین المللی ریلی در سال ۱۹۸۵ در برن سوئیس تاسیس شد.

سازمان بین دولتی برای حمل و نقل بین المللی ریلی (OTIF)

هدف این سازمان دولتی تا امضای پروتکل ۳ ژوئن ۱۹۹۹ (پروتکل Vilnius) ، اصلاح کوتیف و توسعه نظام های حقوقی هماهنگ موجود طی دهه های اخیر از جمله نظام های حقوقی هماهنگ مقررات CIV (کنوانسیون بین المللی حمل و نقل ریلی مسافر و توشه) و CIM (کنوانسیون حمل و نقل بین المللی ریلی بار) برای حمل و نقل بین المللی یکسره مسافر و بار با راه آهن بوده است. حقوق هماهنگ CIV/CIM در ۲۴۰/۰۰۰ کیلومتر از خطوط ریلی و حدود ۲۳/۰۰۰ کیلومتر خط جاده ای ، دریایی و آبراهه ای اجرا می شود.

 

همکاری راه آهن جمهوری اسلامی ایران با سازمان بین دولتی برای حمل و نقل بین المللی ریلی

به طور خلاصه میزان تعامل راه آهن ایران با سازمان فوق موارد زیر می باشد :

– اجرای حقوق حمل و نقل بین المللی با راه آهن (حمل و نقل مسافری (CIV) و باری (CIM).

– رعایت مقررات کالاهای خطرناک (RID) برای ارتقا ایمنی حمل و نقل بار و مسافر.

– شرکت در جلسات فنی سازمان جهت انعکاس موضوعات فنی راه آهن ایران در کمیته کارشناسان فنی.

– رعایت مقررات مربوط به پذیرش فنی واگن های ریلی و سایر تجهیزات ریلی مورد استفاده در ترافیک بین المللی (ATMF).

– استفاده از تجربیات سازمان جهت حذف موانع موجود در عبور مرزی در ترافیک بین المللی و تسهیل آن.

کمیته ها

این سازمان دارای ۴۷ عضو است که متشکل از یک مجمع عمومی است. این مجمع هر پنج سال یک بار تشکیل می شود.

کمیته های این سازمان متشکل است از :

   – کمیته اجرایی

   – کمیته بررسی و تجدید نظر

   – کمیته کارشناسان حمل و نقل کالاهای خطرناک

   – دبیرخانه دائمی