برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال/تابستان۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال/تابستان۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن شمال در تابستان و پاییز 1400 (از تاریخ 1400/05/01 لغایت 1400/07/30) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/تابستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال/تابستان و پاییز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن شمال در تابستان و پاییز ۱۴۰۰ (از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۷/۳۰) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

راه آهن شمال
راه آهن شمال

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن شمال:

قطار حومه ای گرگان-پل سفید
قطار حومه ای گرگان-اینچه برون

|پست با برنامه زمانی مرداد ماه تا مهر ماه به روزرسانی شد|

📌 به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای صفحه توجه فرمایید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-پل سفید/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-پل سفید/تابستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-پل سفید/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-اینچه برون/تابستان۱۴۰۰

برنامه ای اعلام نشده است


📌 اطلاعیه های صادر شده برای قطارهای حومه ای راه آهن شمال: