ارزیابی تاثیر حمل‌ونقل بار درون‌شهری بر شاخص‌های حمل و نقل پایدار
ارزیابی تاثیر حمل‌ونقل بار درون‌شهری بر شاخص‌های حمل و نقل پایدار
امروزه زیرساخت‌های توسعه‌ پایدار در همه ابعاد مدیریت شهری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. حمل ‌و نقل کالا به‌صورت مستقیم با زندگی شهروندان در ارتباط است، بنابراین سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه به‌ عنوان یکی از جریان‌های اصلی جابجایی در سطح یک شهر، می‌بایست بر پایه توسعه پایدار صورت گیرد.

ارزیابی تاثیر حمل‌ونقل بار درون‌شهری بر شاخص‌های حمل و نقل پایدار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

موضوع:مهندسی حمل و نقل
نویسندگان:محسن ابوطالبی اصفهانی  ۱؛ حسین حق شناس۲؛ مژده محمد حسینی۳
۱استادیار دانشکده حمل و نقل دانشگاه اصفهان
۲استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
۳دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده حمل و نقل، دانشگاه اصفهان

چکیده
امروزه زیرساخت‌های توسعه‌ پایدار در همه ابعاد مدیریت شهری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. حمل ‌و نقل کالا به‌صورت مستقیم با زندگی شهروندان در ارتباط است، بنابراین سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه به‌ عنوان یکی از جریان‌های اصلی جابجایی در سطح یک شهر، می‌بایست بر پایه توسعه پایدار صورت گیرد.

بار درون شهری ازمنظر توسعه پایدار دربردارنده ابعاد مختلفی از تاثیرات بر زندگی شهروندان است که سه شاخص اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از جنبه‌های اصلی آن است.

در این پژوهش کالیبره کردن ضرایب مدل توسعه پایدار با در نظرگیری هم زمان منافع بخش خصوصی، دولتی و شهروندان مدنظر است تا به‌عنوان ملاک تصمیم‌گیری جهت پیاده‌سازی سیاست‌های مدیریتی حمل کالا در هسته مرکزی کلانشهر اهواز قرار گیرد.

این موضوع به متولیان مدیریت شهری کمک می‌کند، قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم برای ایجاد توسعه در زیرساخت‌های حمل ‌و نقل بار، اثرات آن بر بهبود وضعیت توسعه پایدار را مورد ارزیابی قرار دهند.

بدین منظور با جمع آوری و طبقه بندی زیرشاخص‌های هر یک از سه شاخص اصلی، پرسشنامه‌ی طراحی شده میان تقریبا تمامی کارشناسان محلی توزیع و مورد تحلیل قرارگرفت. با تحلیل نتایج پرسشنامه به روش AHP وزن هر یک از شاخص‌ها وزیر شاخص‌ها مشخص و مقادیرضرایب مدل کالیبره می‌گردد.

نتایج تحلیل پرسشنامه حاکی از آن است که در بین سه شاخص مطرح شده، شاخص زیست‌محیطی دارای بیشترین اهمیت است و هم چنین در بخش زیست‌ محیطی زیرشاخص تولید گازهای گلخانه‌ای، در بخش اقتصادی زیرشاخص زمان سفر اضافه شده و در بخش اجتماعی تصادفات دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند.

مطالعه در مورد: (شهر اهواز)

کلیدواژه‌ها
بار درون شهری؛ توسعه پایدار؛ روش AHP؛ حمل و نقل کالا

 

ارزیابی تاثیر حمل‌ونقل بار درون‌شهری بر شاخص‌های حمل و نقل پایدار | جامع ترین پورتال حمل و نقل  ریلی