آیین نامه طرح هندسی راه آهن
آیین نامه طرح هندسی راه آهن
نشریه ۲۸۸ طراحی هندسی راه آهن اگرچه از بسیاری جهات مشابه طرح هندسی راه است، لیکن یک سری ویژگی های خاص خود را دارا می باشد و با شناخت و آگاهی کامل از آنها می توان شروع به مطالعات اولیه طراحی هندسی نمود. از این ویژگی ها به چگونگی حرکت قطار بر روی ریل و تاثیر مسیر و روسازی بر آن را می توان نام برد.

نشریه شماره ۲۸۸ با عنوان “آیین نامه طرح هندسی راه آهن” از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ۱۳۸۳ منتشر گردیده است.نشریه طراحی هندسی راه آهن اگرچه از بسیاری جهات مشابه طرح هندسی راه است، لیکن یک سری ویژگی های خاص خود را دارا می باشد و با شناخت و آگاهی کامل از آنها می توان شروع به مطالعات اولیه طراحی هندسی نمود.

از این ویژگی ها به چگونگی حرکت قطار بر روی ریل و تاثیر مسیر و روسازی بر آن را می توان نام برد.در طرح هندسی مسیر راه آهن، علاوه بر نکات فنی باید به عوامل اقتصادی موثر بر آن، خصوصیات و شرایط حریم در راه آهن و جنبه های زیست محیطی احداث و بهره برداری نیز توجه شده و در صورت عدم وجود مشکلی در موارد فوق ادامه یابد.

فهرست مطالب نشریه
آیین نامه طرح هندسی راه آهن

آیین نامه طرح هندسی راه آهن

فصل اول : کلیات

 • مقدمه
 • تعریف واژه های فنی
 • عوامل اقتصادی موثر بر طرح
 • حریم راه آهن
 • بررسی اثرات زیست محیطی در طرح راه آهن

فصل دوم : عوامل موثر در طراحی

 • مراحل طراحی مسیر
 • عوامل موثر در طراحی

فصل سوم : پلان مسیر

 • بربلندی
 • قوس دایره ای
 • قوس های پیوندی
 • تقاطع ها
 • ضوابط کلی امتداد افقی مسیر

فصل چهارم : نیمرخ های طولی مسیر

 • شیب طولی و محدوده تغییرات آن
 • خم ها (قوس های قائم)
 • مشخصات خم ها
 • نیمرخ طولی مسیر در مناطق خاص

فصل پنجم : نیمرخ های عرضی

 • نیمرخ های عرضی و اجزای آن
 • قواره های راه آهن
 • نیمرخ عرضی راه آهن یک خطه
 • نیمرخ عرضی راه آهن دو خطه یا چند خطه
 • شیروانی ها

فصل ششم : ایستگاه ها

 • کلیات
 • اجزای ایستگاه ها
 • حریم و حدود ایستگاه ها
 • فاصله بین محور خطوط
 • انواع ایستگاه ها
 • وضعیت ایستگاه ها بر روی پلان و نیمرخ طولی

┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄

حجم فایل:
۱٫۹۲ MB
نوع فایل:
PDF
سال انتشار | شماره بخشنامه:
زمستان ۱۳۸۳| بخشنامه گروه اول به شماره ۱۰۱/۱۱۳۴۴۵

|فایل اصلاح شد| – ظاهرا در نسخه قبلی ارائه شده صفحات ۳۵ تا ۳۸ نشریه موجود نبود که در فایل اصلاح شده موجود میباشد.

دانلود نشریه ۲۸۸ رمز فایل: rah-ahan.ir