آیین نامه بارگذاری پل‌ها
آیین نامه بارگذاری پل‌ها

احداث شبکه‌های راه‌های ارتباطی و توسعه صنعت حمل و نقل، از مهمترین عوامل پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور است. معمولاً در مسیر هر قطعه راه یا راه آهن، متناسب با شرایط منطقه تعدادی پل ساخته می‌شود که هزینه هر واحد طول آنها ده‌ها برابر طول مشابه راه یا راه‌ آهن متصل به آنهاست. […]

احداث شبکه‌های راه‌های ارتباطی و توسعه صنعت حمل و نقل، از مهمترین عوامل پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور است. معمولاً در مسیر هر قطعه راه یا راه آهن، متناسب با شرایط منطقه تعدادی پل ساخته می‌شود که هزینه هر واحد طول آنها ده‌ها برابر طول مشابه راه یا راه‌ آهن متصل به آنهاست. از این رو مطالعه دقیق رفتار پل‌ها در برابر انواع بارهای وارده از اهمیتی ویژه برخوردار است. در کشورهای مختلف با پاره‌ای مطالعات تحلیلی و به کارگیری قواعد آمار و احتمالات، مجموعه‌ای از بارهای استاندارد که اثر آنها معادل بحرانی‌ترین حالت‌های ترافیک واقعی است تعیین و پل‌های مختلف برای این بارها طراحی می‌شوند.

اولین بار در سال ۱۳۶۳ هیاتی متشکل از نمایندگان وزرات راه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، آیین نامه‌های راه سازی کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داد. و در نهایت با استفاده از آیین نامه‌های کشور سوئیس نشریه شماره ۱۱،شامل انواع بارهای استاندارد برای محاسبه پل‌ها را تدوین و ارائه کرد. در ایران استاندارد خاصی برای طراحی خطوط و از آن جمله پل های راه آهن صورت نگرفته بود. از این رو راه آهن دولتی ایران با استفاده از استانداردهای اروپایی اقدام به تدوین نشریه شماره ۱۳۹ برای طراحی پل‌های راه آهن نمود. نشریه شماره ۱۳۹ شامل دو بخش بارگذاری پل‌های راه و بارگذاری پل‌های راه آهن بود و در سال ۱۳۷۴ با دستورالعمل تدوین آن ابلاغ شد. ویرایش کنونی نشریه شماره ۱۳۹ در واقع نسخه اصلی اصلاح شده ویرایش قبلی سال ۱۳۷۴ است.

 

آیین نامه بارگذاری پل‌ها

آیین نامه بارگذاری پل‌ها

فهرست مطالب نشریه
بخش اول : بارگذاری پل های راه
 • فصل اول : کلیات
 • فصل دوم : بارهای دائمی
 • فصل سوم : بارهای بهره برداری
 • فصل چهارم : اثر باد، جریان اب و غوطه وری
 • فصل پنجم : آثار دما و تغییرات آن، جمع شدگی و خزش بتن، نشست پایه ها و تغییر شکل دستگاه های تکیه گاهی
 • فصل ششم : اثر زمین لرزه
 • فصل هفتم : نرده و جان پناه
 • فصل هشتم : ازمایش بارگذاری
بخش دوم : بارگذاری پل های راه آهن
 • فصل اول : کلیات
 • فصل دوم : بارهای دائمی
 • فصل سوم : بارهای بهره برداری
 • فصل چهارم : اثر باد، جریان اب و غوطه وری
 • فصل پنجم : آثار دما و تغییرات آن، جمع شدگی و خزش بتن، نشست پایه ها و تغییر شکل دستگاه های تکیه گاهی
 • فصل ششم : اثر زمین لرزه
 • فصل هفتم : نرده و جان پناه
پیوست اول:
 • نمونه ای از روش های محاسبه بار مرده وارد بر پل های زیرخاکی
پیوست دوم :
 • نمایه

┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄

 
حجم فایل:
۱/۸۷ MB
نوع فایل:
PDF
انتشار | شماره بخشنامه:
۱۳۷۹ | ۷۹/۰۰/۳۷