نسل جدید فناوری سیستم های راه آهن پرسرعت
نسل جدید فناوری سیستم های راه آهن پرسرعت
آخرین نسل از فناوری سیستم های راه آهن پرسرعت را زیمنس با راه حل های پیشرو در جهان برای پاسخگویی به اپراتورهای امروز و تقاضای مسافر دارد که در این انیمیشن ارائه شده است.

نسل جدید فناوری سیستم های راه آهن پرسرعت

نسل جدید فناوری سیستم های راه آهن پرسرعت
نسل جدید فناوری سیستم های راه آهن پرسرعت

شرکت زیمنس بیش از ۱۰۰ سال است که برای راه آهن در سراسر جهان فناوری نوآورانه ای ایجاد کرده است.

آخرین نسل از فناوری سیستم های راه آهن پرسرعت را زیمنس با راه حل های پیشرو در جهان برای پاسخگویی به اپراتورهای امروز و تقاضای مسافر دارد که در این انیمیشن ارائه شده است.