مقررات عمومی سير و حركت راه آهن
مقررات عمومی سير و حركت راه آهن
نظم و مقررات اساس كليه امور حمل و نقل ريلی است و اين نظم و مقررات بستر ساز ايمني در شبكه ريلی خواهد بود. در ادامه میتوانید کتاب مقررات عمومی سير و حركت راه آهن + فهرست موضوعی کتاب را مطالعه کنید.

کتاب مقررات عمومی سير و حركت راه آهن

نظم و مقررات اساس كليه امور حمل و نقل ريلی است و اين نظم و مقررات بستر ساز ايمني در شبكه ريلی خواهد بود.

مقررات عمومی سير و حركت راه آهن
مقررات عمومی سير و حركت راه آهن

لذا به منظور تحقق اين اصل مهم و اساسي ضرورت دارد تا همواره راه آهن ج.ا.ا تلاش نمايد براي حفظ و ارتقاء سطح ايمني، مقررات، دستورالعمل های فني و آئين نامه هاي مربوطه خود را متناسب با شرايط زمان و
مكان و تغييرات در وضيعت امور زيربنايي، ناوگان و سيستم های بهره برداری به روز نموده تا بتواند از تكنولوژی پيشرفته و مدرن و سيستم های نوين ديگر نيز بهره برداری نمايد.

قسمتی از متن مقدمه کتاب مقررات عمومی سير و حركت
فهرست مطالب:
 • مقررات عمومي سير و حركت حركت
 • علامات راه آهن
 • وظايف مامورين ايستگاه
 • وظايف مامورين قطار
 • فرآيندهای عملياتي سير و حركت
 • قطارنجات…
 • حركت قطارها با دستگاه ميله راهنما …
 • وظائف كنترل …
 • سرعت و درصد وزن ترمز …
 • مبانی عمومي علائم الكتريكی
 • مقررات حركت درسيستم علائم الكتريكی …
 • مقررات عمومی حركت در سيستم علائم الكتريكی R.C
 • مقررات عمومی حركت درسيستم علائم الكتريكی C.T.C
 • سيستم های كنترل اتوماتيك قطار
 • مقررات استفاده از بيسيم …
 • دستورالعمل ها و ضمائم

حجم فایل:
۵٫۳ MB
نوع فایل:
۴۴۰ صفحه – PDF
سال انتشار:
۱۳۹۲ | شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران/ كميسيون عالي سوانح راه آهن / شركت فني و مهندسي ريلي آرميتا ايمن

دانلود کتاب مقررات عمومی سير و حركت راه آهن دانلود فایل اصلاحیه_مواد ۱۵۱ و ۱۵۲ مقررات عمومی سير و حركت راه آهن رمز فایل: rah-ahan.ir