طراحی شبیه ساز سیستم اینترلاکینگ راه آهن
طراحی شبیه ساز سیستم اینترلاکینگ راه آهن
سیستم های علائم الکتریکی و اینترلاکینگ نقشی حیاتی در ایجاد یک حمل و نقل ایمن در سیستم های راهآهن ایفا میکنند. از آنجایی که در این سیستم ها رخدادن هیچ نوع خطایی حتی کوچک جایز نیست، استفاده از روشهای صوری برای طراحی، شبیه سازی، مدلسازی و ارزیابی، بسیار حائز اهمیت است. چندین روش صوری برای طراحی وجود دارد که یکی از ابزارهای مناسب، استفاده از جعبه ابزار Stateflow نرم افزار MATLAB است.

طراحی شبیه ساز سیستم اینترلاکینگ راه آهن 

بر اساس دینامیک رویداد محور در نرم افزار MATLA

نوع مقاله: علمی – پژوهشی

نویسندگان: بیژن معاونی؛ محمدعلی صندیدزاده۱؛ حمیدرضا کشاورز۲
۱استادیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
۲دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

طراحی شبیه ساز سیستم اینترلاکینگ راه آهن
طراحی شبیه ساز سیستم اینترلاکینگ راه آهن
چکیده

سیستم های علائم الکتریکی و اینترلاکینگ نقشی حیاتی در ایجاد یک حمل و نقل ایمن در سیستم های راهآهن ایفا میکنند. از آنجایی که در این سیستم ها رخدادن هیچ نوع خطایی حتی کوچک جایز نیست، استفاده از روشهای صوری برای طراحی، شبیه سازی، مدلسازی و ارزیابی، بسیار حائز اهمیت است.

چندین روش صوری برای طراحی وجود دارد که یکی از ابزارهای مناسب، استفاده از جعبه ابزار Stateflow نرم افزار MATLAB است.

در این مقاله یک مدل از سیستم اینترلاکینگ و علائم الکتریکی برای شبکه های ریلی بر اساس دینامیک رویداد محور طراحی شده است و با استفاده از اطلاعات پایه شبکه ریلی، قواعد ترافیکی مدلسازی و شبیه سازی میشوند.

از ویژگیهای اصلی این شبیه ساز، طراحی و توسعه آسان سیستم اینترلاکینگ تنها با تغییر اطلاعات پایه و افزودن مدهای عملکردی جدید است.

هدف از طراحی این مدل توسعه و اجرای توابع اینترلاکینگ جدید در یک محیط شبیه سازی برای بهبود عملکرد آنها است.

نوآوری اصلی در این مدل، طراحی المانهای شبکه ریلی بر اساس دینامیک رویداد محور و قابلیت توسعه و ارتباط سیستم اینترلاکینگ با سایر سیستمهای کنترل ترافیک ریلی است.

در انتها مدل سیستم اینترلاکینگ برای شبکه ریلی خط ۲ متروی تهران و یک ایستگاه راه آهن طراحی میشود و عملکرد آن در ارتباط با سیستم های کنترل ترافیک مورد بررسی قرار میگیرد.

کلیدواژه‌ها

سیستمهای گسسته پیشامد؛ سیستم اینترلاکینگ؛ سیستم کنترل ترافیک؛ نرم افزار MATLAB؛ جعبه ابزاز Stateflow

مراجع

Cimatti, A. Giunchiglia, F. Mongardi, G. Romano, D. Torielli, F. and Traverso, P. (1998) “Formal verification of a railway interlocking system using model checking”, Formal Aspects of Computing, Vol.10, No. 4, pp. 361-380.

 Hansen, K. M. (1994) “Formalising railway interlocking systems”, Nordic Seminar on Dependable Computing Systems, pp. 83-94.