ارزیابی عملکرد زنجیره تامین در صنعت ریلی با استفاده از مدل اسکور
ارزیابی عملکرد زنجیره تامین در صنعت ریلی با استفاده از مدل اسکور
هدف از این مقاله ارزیابی عملکرد زنجیره تامین شرکت واگن سازی تهران با استفاده از مدل اسکور می باشد . برای این منظور پس از مصاحبه با متخصصین ، تعداد 13 معیار در 5 حوزه عملکردی مدل اسکور تعیین و با استفاده از روش AHP ، معیارها وزن دهی شدند . در گام بعدی روشهای اندازه گیری هر یک از معیارها تعیین و برای 8 مجموعه اصلی از تامین کنندگان شرکت واگن سازی تهران فرایند ارزیابی انجام گردید.

ارزیابی عملکرد زنجیره تامین در صنعت ریلی با استفاده از مدل اسکور

نوع مقاله: علمی – پژوهشی
نویسندگان:حمیدرضا احدی ۱؛ امیر حسین شریفیان۲
۱عضو هیات علمی ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم وصنعت ایران
۲دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده
عملکرد درست زنجیره تامین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی به اهداف آن دارد. مدلهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین وجود دارد.

در این تحقیق از مدل” اسکور” برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین شرکت واگن سازی تهران استفاده شده است.فرآیندهای اصلی مدل اسکور عبارتند از برنامه ریزی، تامین، ساخت، تحویل و ارجاع. مدل اسکور دارای ۵ ویژگی عملکردی شامل قابلیت اطمینان، پاسخگویی، چابکی، هزینه و مدیریت دارایی می باشد.

هدف از این مقاله ارزیابی عملکرد زنجیره تامین شرکت واگن سازی تهران با استفاده از مدل اسکور می باشد . برای این منظور پس از مصاحبه با متخصصین ، تعداد ۱۳ معیار در ۵ حوزه عملکردی مدل اسکور تعیین و با استفاده از روش AHP ، معیارها وزن دهی شدند . در گام بعدی روشهای اندازه گیری هر یک از معیارها تعیین و برای ۸ مجموعه اصلی از تامین کنندگان شرکت واگن سازی تهران فرایند ارزیابی انجام گردید.

در ادامه با استفاده از “روش نرمالیزه دبوئر” و روش “سطح صفر و سطح مورد انتظار” ، عملکرد هر یک از معیارها اندازه گیری شد . نتایج این تحقیق نشان دهنده نقاط ضعف و قوت سیستم زنجیره تامین شرکت واگن سازی تهران می باشد

مهمترین نقطه ضعف زنجیره تامین شرکت مورد بررسی مربوط به “توانایی ارائه محصولات جدید و توان مهندسی” است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که عملکرد معیار مذکور در سطح قابل قبولی نیست و نیاز به اصلاحات اساسی دارد.
کلیدواژه‌ها
ارزیابی عملکرد؛ زنجیرة تامین؛ شرکت واگن سازی تهران؛ مدل مرجع عملیات زنجیره تامین ( اسکور)

مطالعه درمورد: شرکت واگن سازی تهران