ارزیابی رضایتمندی شهروندان از طراحی و جانمایی ایستگاه های مترو
ارزیابی رضایتمندی شهروندان از طراحی و جانمایی ایستگاه های مترو
امروزه توسعه کمی و کیفی شبکه مترو در کلانشهرها به عنوان یکی از راهبردهای اصلی در مدیریت شهری تلقی می‌شود. لیکن در کنار توسعه شبکه مترو باید به نیازمندی‌ها و توقعات مردم نیز توجه داشت تا از طریق افزایش رضایتمندی مردم، سهم استفاده از شبکه مترو نسبت به خودروهای شخصی افزایش یابد.

ارزیابی رضایتمندی شهروندان از طراحی و جانمایی ایستگاه های مترو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

موضوع:معماری و شهرسازی
نویسندگان:محمدرضا حقی ۱؛ مسعود پورعلیخانی۲؛ سعید صداقت نیا۳
۱دکتری شهرسازی، استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
۲دانشجوی دکتری معماری اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
۳کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده
امروزه توسعه کمی و کیفی شبکه مترو در کلانشهرها به عنوان یکی از راهبردهای اصلی در مدیریت شهری تلقی می‌شود. لیکن در کنار توسعه شبکه مترو باید به نیازمندی‌ها و توقعات مردم نیز توجه داشت تا از طریق افزایش رضایتمندی مردم، سهم استفاده از شبکه مترو نسبت به خودروهای شخصی افزایش یابد.

توسعه زیرساخت‌ها در کنار برنامه‌ریزی مناسب است که معنی پیدا خواهد کرد. عدم کیفیت مطلوب سفرها در حمل و نقل عمومی، آسایش روانی را از شهروندان سلب خواهد کرد و زمینه نارضایتی شهروندان را فراهم می‌سازد که نهایتا به کاهش استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی منجر خواهد شد.

لذا در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- تفسیری به استخراج شاخص‌های ارزیابی کیفیت و جانمایی ایستگاه‌های مترو از منابع داخلی و خارجی پرداخته شده و پرسشنامه‌ای بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده است. در ادامه ۱۵۰ پرسشنامه به کمک مردم حاضر در ایستگاه مترو دانشگاه علم و صنعت تکمیل شده است و با مدل تحلیل عاملی اکتشافی و رگرسیون چندمتغیره خطی تحلیل شده‌اند.

نتایج نشان می‌دهد عوامل اصلی تبیین‌کننده کیفیت ایستگاه‌های مترو به ترتیب شامل «دسترسی»، «زیبایی‌شناسی»، «تسهیلات رفاهی اولیه»، «موقعیت استقرار»، «تسهیلات رفاهی ثانویه» و «نگهداری و مراقبت» است.

همچنین بر اساس نتایج تفصیلی‌تر، اقدامات دارای اولویت برای افزایش رضایتمندی مردم از ایستگاه مترو دانشگاه علم و صنعت مربوط به «پارکینگ دوچرخه و موتورسیکلت»، «رنگ و تصاویر دیواری» و «دسترسی و حرکت معلولین و ناتوانان جسمی» است.

کلیدواژه‌ها
حمل و نقل پایدار؛ حمل و نقل عمومی؛ سیستم قطار شهری؛ ایستگاه مترو؛ تهران

نمونه مطالعه: ایستگاه دانشگاه علم و صنعت خط ۲ مترو تهران

ارزیابی رضایتمندی شهروندان از طراحی و جانمایی ایستگاه های مترو |جامع ترین پورتال حمل و نقل ریلی