نمایش آنلاین موقعیت قطارهای باری و مسافری

🟡 جهت مراجعه به لینک ها بایستی ابتدا VPN/فلیترشکن دستگاه خود را خاموش نمایید 🟡

📡 نمایش لحظه ای موقعیت قطارهای باری در حال سیر در شبکه ریلی کشور

نمایش آنلاین موقعیت قطارهای باری
نمونه نمایش آنلاین موقعیت قطارهای باری

📡 نمایش لحظه ای موقعیت قطارهای مسافری در حال سیر در شبکه ریلی کشور

نمایش آنلاین موقعیت قطارهای مسافری
نمونه نمایش آنلاین موقعیت قطارهای مسافری