معرفی دانشکده مهندسی راه آهن
معرفی دانشکده مهندسی راه آهن
دانشکده مهندسی راه آهن در سال ۱۳۷۶ در دانشگاه علم و صنعت ایران در ساختمانی با زیربنای ۱۴۰۰۰ مترمربع تاسیس گردید.

معرفی دانشکده مهندسی راه آهن

معرفی دانشکده مهندسی راه آهن
معرفی دانشکده مهندسی راه آهن

دانشکده مهندسی راه آهن در سال ۱۳۷۶ در دانشگاه علم و صنعت ایران در ساختمانی با زیربنای ۱۴۰۰۰ مترمربع تاسیس گردید.

گرایش های مهندسی خط و سازه های ریلی، مهندسی ماشین های ریلی و مهندسی حمل و نقل ریلی در مقطع کارشناسی و مهندسی راه‌آهن برقی، مهندسی خطوط راه آهن، مهندسی ماشینهای ریلی، مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی علائم و ارتباطات و مهندسی ایمنی در راه آهن در مقطع کارشناسی ارشد، گرایش های موجود در دانشکده مهندسی راه آهن می باشند.