مسیر حرکت قطار های حومه ای تبریز
مسیر حرکت قطار های حومه ای تبریز
قطارهای حومه ای از سرویس های حمل و نقل ریلی مسافری هستند،که در درجه اول بین مراکز شهرها مورد استفاده قرار می گیرند. این قطارها، قطارهایی هستند که در شعاع ۱۰۰ کیلومتری یک کلان‌شهر و برای دسترسی ساکنین شهرهای اقماری به این کلان‌شهر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نقشه مسیر حرکت قطار های حومه ای تبریز

قطارهای حومه ای از سرویس های حمل و نقل ریلی مسافری هستند،که در درجه اول بین مراکز شهرها مورد استفاده قرار می گیرند.

این قطارها، قطارهایی هستند که در شعاع ۱۰۰ کیلومتری یک کلان‌شهر و برای دسترسی ساکنین شهرهای اقماری به این کلان‌شهر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

غالب مسافرین قطارهای حومه‌ای با هدف رفتن به سر کار و برگشت به خانه این قطار را مورد استفاده قرار می‌دهند.

حرکت به موقع در سفر به سمت کلان‌شهر، سرعت بالا، حداقل توقف در ایستگاه بین‌راهی از ویژگی‌های این قطار در وضعیت ایده‌آل است.

قطارهای حومه‌ای تقریباً در حوزه یک ناحیه راه آهن تردد می‌کنند.

اغلب مسافرین این قطار با هدف انجام کارهای اداری و خرید و معالجه از ایستگاه‌های بین راه به یک شهر مهم در آن ناحیه سفر می‌کنند و شب را در مقصد اقامت نمی‌نمایند و به مبدأ برمی‌گردند.

از ویژگی‌های این نوع قطارهاعدم حساسیت زیاد مسافرین به تأخیرات و توقف در تمام ایستگاه‌های بین‌راهی و وجود فضای اندکی برای بار مسافر است.

بیشتر مسیرهای حومه‌ای زمان‌های سیر تا دو ساعت و مسافت‌های تا ۲۰۰ کیلومتر را شامل می‌شود.

مسیر حرکت قطار های حومه ای تبریز
مسیر حرکت قطار های حومه ای تبریز

در تصویر فوق مسیر حرکت قطار های حومه ای این مسیر را مشاهده می کنید که از ۳ خط تشکیل شده است و عبارتند از:

  • قطار حومه ای تبریز – سلماس
  • قطار حومه ای تبریز – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  • قطار حومه ای تبریز – جلفا