دوشنبه / ۴ تیر / ۱۴۰۳ Monday / 24 June / 2024
×
سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز (متروی تبریز) برای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز به صورت تامین نیرو و حجمی از طریق شرکت تعاونی خدماتی 6489 همشهری تبریز اطلاعیه ای صادر کرده است. در ادامه میتوانید جزئیات این فراخوان را مطالعه نمایید.
فراخوان همکاری سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز/اسفند۱۴۰۱

فراخوان همکاری سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز/اسفند۱۴۰۱

فراخوان همکاری سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز/اسفند1401
فراخوان همکاری سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز/اسفند۱۴۰۱

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز (متروی تبریز) برای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز به صورت تامین نیرو و حجمی از طریق شرکت تعاونی خدماتی ۶۴۸۹ همشهری تبریز اطلاعیه ای صادر کرده است.

در این اطلاعیه آمده است که شرکت تعاونی خدماتی ۶۴۸۹ همشهری تبریز برای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری تبریز و پیمانکاران طرف قرارداد با سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز (قطار شهری) به صورت تامین نیرو و حجمی از طریق فراخوان از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

شرکت تعاونی خدماتی ۶۴۸۹ همشهری تبریز در نظر دارد تعدادی محدود نیروی انسانی را بصورت قراردادی (حجمی و تامین نیرو) برای اشتغال در امور خدمات ایستگاه ها و امور عملیات نگهداری، تعمیر، تست و سرویس های پیشگیرانه تجهیزات و خطوط ریلی بخش پیمانکاری سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز و امور فنی و مهندسی بخش کارفرمایی سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز و امور حفاظت (فیزیکی) و نگهبانی تاسیسات و واحدهای شهرداری تبریز از طریق مصاحبه فنی، تخصصی، توانایی ها، ویژگی های شخصیتی، فیزیک بدنی و معاینات پزشکی و طی مراحل بکارگیری نماید.

متقاضیان میتوانند با در نظر گرفتن شرایط مشروح ذیل و مطالعه جداول نیازمندی های شغلی، درخواست خود را از طریق سایت اعلام شده صرفا برای یکی از مشاغل از روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ و ارائه مدارک لازم بارگذاری و ثبت نمایند.

جزئیات و آدرس سایت ثبت نامی در ادامه آمده است.

شرایط عمومی و اختصاصی فراخوان همکاری سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز | اسفندماه ۱۴۰۱

شرایط عمومی:

 • تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
 • تدیّن به یکی از ادیان رسمی کشور
 • معتقد و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران
 • تایید صلاحیت توسط مبادی ذیربط
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها و نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری یا محرومیت از حقوق اجتماعی
 • داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم غیر پزشکی
 • ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ قانونی استخدام در ادارات، سازمانهای دولتی، موسسات عمومی و دﺳﺘﮕﺎه های اﺟﺮاﯾﯽ
 • نداشتن اشتغال در موسسات عمومی یا دولتی، مطابق قانون منع تسری بیش از یک شغل

شرایط اختصاصی:

 • جنسیت متقاضیان برای همه رسته های شغلی، با توجه به شرایط کاری، صرفا مذکر می باشد.
 • داشتن حداکثر سن ۳۰ سال
  • تبصره: ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻦ اﻓﺮاد بر اساس اوﻟﯿﻦ روز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در سایت می باشد.
 • داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار منطبق با استانداردهای طب کار برای مشاغل مربوطه که در آن شغل بکارگیری می شود.
 • ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ صرفاً بر اساس زﻣﺎن ثبت نام خواهد بود. همچنین تاریخ فراغت از ﺗﺤﺼﯿﻞ نیز بر اساس ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺪرج در ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ می‌باشد.
 • حداقل معدل قابل قبول مندرج برای مقطع تحصیلی دیپلم ۱۲ و مقاطع تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر برای دانشگاه سراسری ۱۴ و برای سایر دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم (پیام نور، آزاد، غیرانتفاعی و علمی کاربردی و …) حداقل ۱۶ می باشد.
 • متقاضیان ﺻﺮﻓﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ میتواﻧﻨﺪ در فراخوان ثبت نام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ و گرایش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و همچنین ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﮔﺮاﯾﺶ تحصیلی و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﻣﺸﺎﻏﻞ مندرج ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. همچنین ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ آن‌ها ذکر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ شد.
 • متقاضیان بایستی بومی شهرستان تبریز باشند.
  • تبصره ۱: برای رسته شغلی نگهبانی متولدین ۱۳۷۱/۱۲/۰۱ تا ۱۳۷۸/۱۲/۲۹ مجاز به ثبت نام می باشند. (۲۳ تا ۳۰ سال)
  • تبصره ۲: برای رسته شغلی نگهبانی، حداقل قد قابل قبول ۱۷۵ سانتیمتر و شاخص توده بدنی (BMI) بین ۱۸ تا ۳۰ بر اساس نظریۀ طب کار، مورد قبول خواهد بود.
  • تبصره ۳: برای رسته شغلی نگهبانی، معافیت پزشکی مورد قبول نخواهد بود.

ملاحظات:

 • پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت بوده که پس از طی مراحل اداری به ترتیب اولویت تا سقف نیازمندی، دعوت بکار خواهند شد.
 • شهرداری تبریز و سازمان حمل و نقل ریلی هیچگونه تعهدی در قبال استخدام متقاضیان حائز شرایط ندارند و بکارگیری پذیرفته شدگان صرفا در قالب قراردادی، از طریق شرکت تعاونی همشهری و شرکتهای پیمانکاری مربوط خواهد بود.
 • در صورتیکه در هر مرحله از مصاحبه تخصصی، مراحل اداری و یا حین اشتغال اثبات شود که متقاضی حائز یکی از شرایط همکاری نبوده یا اطلاعات خلاف واقع در فرم ثبت نام ارائه نموده است، ادامه مراحل اداری متوقف و همکاری ایشان با شرکت مربوطه کان لم یکن تلقی می گردد.
 • پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۵ روزکاری پس از اعلام رسمی از طریق مبادی ذیربط نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده اقدام نمایند. بدیهی است عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی تلقی خواهد شد.
 • برنامه کاری پذیرفته شدگان در همه رسته های شغلی به صورت شیفتی خواهد بود.

نیازهای شرکت همشهری برای اشتغال در بخش کارفرمایی سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

واحد سیگنالینگ
ردیفمدرک تحصیلیرشته تحصیلیتعداد مورد نیاز
۱فوق دیپلمبرق یا مکانیک
(تمام گرایش ها)
۱
۲لیسانسبرق الکترونیک۱
جمع نفرات۲
واحد مخابرات
ردیفمدرک تحصیلیرشته تحصیلیتعداد مورد نیاز
۱لیسانسبرق الکترونیک یا مخابرات۱
۲لیسانسکامپیوتر یا IT1
جمع نفرات۲
واحد مرکز فرمان
ردیفمدرک تحصیلیرشته تحصیلیتعداد مورد نیاز
۱فوق دیپلمبرق یا کامپیوتر۱
۲لیسانسمکانیک یا نرم افزاریا برق
(تمام گرایش ها)
۱
جمع نفرات۲
واحد OCS
ردیفمدرک تحصیلیرشته تحصیلیتعداد مورد نیاز
۱لیسانسبرق یا مکانیک
(تمام گرایش ها)
۱
جمع نفرات۱
واحد تاسیسات
ردیفمدرک تحصیلیرشته تحصیلیتعداد مورد نیاز
۱لیسانسمکانیک
(سیالات)
۱
جمع نفرات۱
واحد ناوگان
ردیفمدرک تحصیلیرشته تحصیلیتعداد مورد نیاز
۱لیسانسراه آهن یا ماشین های ریلی۱
۲لیسانسمکانیک جامدات یا ساخت و تولید یا IT1
جمع نفرات۲

نیازهای شرکت همشهری برای اشتغال در بخش پیمانکاری سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

✅ انجام خدمات مسافری، کنترل و فروش بلیط ایستگاههای خط یک

ردیفمدرک تحصیلیرشته تحصیلیتعداد مورد نیاز
۱دیپلمکلیه رشته ها۲۴
جمع نفرات۲۴

✅ انجام خدمات تنظیفات ایستگاهها و نگهداری فضای سبز پایانه های ائل گلی و لاله

ردیفمدرک تحصیلیرشته تحصیلیتعداد مورد نیاز
۱حداکثر دیپلمکلیه رشته ها۳
جمع نفرات۳

✅ عملیات نگهداری، سرویس های پیشگیرانه و تعمیرات ناوگان، ماشین آلات و تجهیزات

ردیفمدرک تحصیلیرشته تحصیلیتعداد مورد نیاز
۱حداقل لیسانسمکانیک (تمام گرایش ها)۳
۲حداقل لیسانسبرق (قدرت-الکترونیک-مخابرات)۳
۳فوق دیپلممکانیک (تمام گرایش ها به غیر از سیالات)۳
۴حداکثر دیپلمفنی (مکانیک-برق صنایع-کامپیوتر)۲
جمع نفرات۱۱

✅ عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط، سوزنها، ابنیه

ردیفمدرک تحصیلیرشته تحصیلیتعداد مورد نیاز
۱حداکثر دیپلمکلیه رشته ها۵
۲حداکثر دیپلمکلیه رشته ها۲
۳فوق دیپلمخط و ابنیه – راه آهن۱
۴لیسانسکلیه گرایش ها۱
۵حداقل لیسانسعمران – خط و ابنیه – راه آهن۲
جمع نفرات۱۱

✅ انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی و روشنایی

ردیفمدرک تحصیلیرشته تحصیلیتعداد مورد نیاز
۱دیپلمفنی۲
۲حداقل دیپلممکانیک – برق-صنایع۳
۳لیسانسمکانیک (تمام گرایش هابه غیر از سیالات)۱
جمع نفرات۶

✅ عملیات نگهداری، تعمیرات، تستها و سرویس های پیشگیرانه پستها و شبکه برق بالاسری

ردیفمدرک تحصیلیرشته تحصیلیتعداد مورد نیاز
۱فوق دیپلمبرق و کامپیوتر (تمام گرایش ها)۲
۲لیسانسبرق (قدرت یا الکترونیک)۱
۳فوق دیپلمصنایع – مکانیک (خودرو – جامدات – ساخت و تولید)۲
جمع نفرات۵

نیازهای شرکت همشهری برای اشتغال در بخش حفاظت فیزیکی و نگهبانی شهرداری تبریز

امور حفاظت و نگهبانی
ردیفمدرک تحصیلیرشته تحصیلیتعداد مورد نیاز
۱دیپلمکلیه رشته ها۶۰
جمع نفرات۶۰

👈 ثبت نام در فراخوان

متقاضیان گرامی برای ثبت نام در فراخوان، روی لینک زیر کلیک کنید.

⭕️ زمان ثبت نام در فراخوان همکاری سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

 • 🔹زمان ثبت نام در فراخوان از روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ لغایت روز جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ می باشد.
 • 🔸مابقی زمانبندی ها پس از اعلام رسمی سازمان، از طریق پورتال حمل و نقل ریلی و از همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *