سمینار آشنایی با ابزار هزینه چرخه عمر برای پل ها
سمینار آشنایی با ابزار هزینه چرخه عمر برای پل ها
سمینار «آشنایی با ابزار هزینه چرخه عمر برای پل‌ها» هفتم آذرماه 97 در ساختمان مرکزی راه‌آهن برگزار می‌شود.

سمینار آشنایی با ابزار هزینه چرخه عمر برای پل ها

سمینار «آشنایی با ابزار هزینه چرخه عمر برای پل ها»، به منظور بهبود شرایط تعمیر و نگهداری پل ها از دیدگاه فنی، اقتصادی و زیست محیطی و از سوی اداره کل خط و سازه های فنی پیگیری می‌شود.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، این اقدام در قالب کارگروه UIC و در ارتباط با پروژه MAINLINE است که باهدف دستیابی به ابزاری برای ارزیابی چرخه عمر خط و سازه‌های راه آهن برگزار خواهد شد.

این پروژه تحت نظر اتحادیه بین المللی راه‌آهن ها UIC و توسط راه آهن ها و شرکت هایی نظیر DB (آلمان)، COWI (دانمارک)، NetworkRail (انگلستان)، TWI (انگستان)، TU Graz (ترکیه)، SKM (لهستان) و… با همکاری دانشگاه هایی نظیر (سوئد) Lulea University of technology، (انگستان) University of Surrey و … انجام‌شده است.

این پروژه شامل ۳۰ گزارش در حوزه تعمیر و نگهداری و جایگزینی پل‌ها است که بخش‌های اصلی آن شامل روش‌های تعمیر و مقاوم‌سازی پل‌ها، روش‌های کدگذاری خرابی، روش‌های مستندسازی پروژه‌های تعمیر و مقاوم سازی، روش های ارزیابی خرابی و خوردگی در پل های فلزی، روش‌های تعویض پل ها، روش های پایش سلامت پل‌ها و در نهایت ابزار ارزیابی هزینه چرخه عمر پل هاست.

سمینار آشنایی با ابزار هزینه چرخه عمر برای پل ها

پوستر سمینار آشنایی با ابزار هزینه چرخه عمر برای پل ها