زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول ۹۷-۹۸ دانشگاه علم و صنعت ایران
زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول ۹۷-۹۸ دانشگاه علم و صنعت ایران
زمانبندي ترميم (حذف و اضافه) مقطع كارشناسي نیمسال اول تحصيلي ۹۷-۹۸ از سوی دانشگاه علم و صنعت ایران در سیستم جامع دانشگاهی گلستان اعلام شد.

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول ۹۷-۹۸ دانشگاه علم و صنعت ایران

زمانبندي ترميم (حذف و اضافه) مقطع كارشناسي نیمسال اول تحصيلي ۹۷-۹۸ از سوی دانشگاه علم و صنعت ایران در سیستم جامع دانشگاهی گلستان اعلام شد.

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول ۹۷-۹۸ دانشگاه علم و صنعت ایران

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول ۹۷-۹۸ دانشگاه علم و صنعت ایران

ترمیم مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۳۱ آغاز و تا پایان روز یکشنبه ۹۷/۰۷/۰۱ ادامه خواهد داشت.