ناوگان خط ۱ مترو تبریز
ناوگان خط ۱ مترو تبریز

ناوگان پیش بینی شده برای خط یک قطار شهری تبریز با آرایش ۵ واگن، شامل ( سه واگن موتوردار و دو واگن تریلر) با طول ۱۰۰ متر خواهدبود. بدین منظور طول سکوهای سوار وپیاده شدن مسافرین به اندازه همان ۱۰۰ مترطول ساخته شده است و با مشخصات مشروحه ذیل مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت: ظرفیت […]

ناوگان پیش بینی شده برای خط یک قطار شهری تبریز با آرایش ۵ واگن، شامل ( سه واگن موتوردار و دو واگن تریلر) با طول ۱۰۰ متر خواهدبود.

بدین منظور طول سکوهای سوار وپیاده شدن مسافرین به اندازه همان ۱۰۰ مترطول ساخته شده است و با مشخصات مشروحه ذیل مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت:

ظرفیت حمل مسافر هر واگن:                                    ۱۷۲نفرایستگاه، ۴۲نفر نشسته جمعاً ۲۱۴نفر

ظرفیت حمل قطار:                                                  ۱۰۷۰نفر به ازای ۵نفر در هر متر مربع

ولتاژ خط:                                                              ۱۵۰۰ ولت     (DC)

نوع دریافت برق:                                                    برق بالاسری

تعداد درب هر واگن:                                                ۸ درب

حداکثر بار محوری                                                  ۱۲/۵تن

حداقل شعاع قوس افقی در توقفگاه                           ۵۰متر

حداقل شعاع قوس افقی در مسیر                             ۲۰۰۰ متر

طول واگن:                                                            ۲۰متر

عرض واگن:                                                          ۲۶۰۰ میلی متر

ارتفاع واگن:                                                          ۳۷۰۰میلی متر

ارتفاع کف:                                                           ۱۱۰۰ میلی متر

حداکثر شیب خط:                                                  ۴/۸%

حداکثر شتاب در هنگام حرکت:                                 ۱متر بر مجذور ثانیه

حداکثر سرعت قطار:                                              ۸۰ کیلومتر در ساعت

سرعت متوسط:                                                    ۳۲ کیلومتر در ساعت

ناوگان

ناوگان