خدمات رسانی رایگان مترو شیراز برای دانش آموزان
خدمات رسانی رایگان مترو شیراز برای دانش آموزان
اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز با طرح شهرداری مبنی بر رایگان شدن مترو برای دانش آموزان موافقت کردند.

خدمات رسانی رایگان مترو شیراز برای دانش آموزان

خدمات رسانی رایگان مترو شیراز برای دانش آموزان
خدمات رسانی رایگان مترو شیراز برای دانش آموزان

اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز با طرح شهرداری مبنی بر رایگان شدن مترو برای دانش آموزان موافقت کردند.

اطلاعیه مترو شیراز در خصوص خدمات رسانی رایگان تا هفدهم فروردین

خدمات رسانی رایگان مترو شیراز برای دانش آموزان
خدمات رسانی رایگان مترو شیراز برای دانش آموزان

در این طرح آمده است که با توجه به شروع فصل آموزش حضوری مدارس برای دانش آموزان و عدم وجود سرویس مناسب برای این افراد شهرداری شیراز طرح رایگان شدن مترو برای دانش آموزان طی روزهای چهاردم فروردین لغایت هفدهم فروردین را به شورای شهر شیراز ارائه کرده است.

اعضای شورای اسلامی شهر شیراز نیز با این طرح موافقت کرده و مقرر شد مترو شیراز تا هفدهم فروردین برای دانش آموزان رایگان باشد.