جدول زمانبندی حرکت قطارهای مترو اصفهان
جدول زمانبندی حرکت قطارهای مترو اصفهان
جدول زمانبندی حرکت قطارهای متروی اصفهان به تفکیک ایستگاه ها در ادامه قابل مشاهده است.

جدول زمانبندی حرکت قطارهای مترو اصفهان

جدول زمانبندی حرکت قطارهای مترو اصفهان
جدول زمانبندی حرکت قطارهای مترو اصفهان

ساعات کار مترو اصفهان

جدول حرکت قطارهای مترو اصفهان به تفکیک ایستگاه ها در تصویر زیر قابل مشاهده است:

جدول زمانبندی حرکت قطارهای مترو اصفهان

مسافرین محترم خواهشمند است دو دقیقه قبل از زمان های اعلام شده بر روی سکو حاضر باشید.