تشریح فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی
تشریح فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی
راه آهن ج.ا.ا با هدف افزایش مشارکت بخش خصوصی درتوسعه زیربناها و ناوگان حمل و نقل ریلی کشور نسبت به معرفی فرصتهای سرمایه گذاری وتامین مالی پروژه های ریلی اقدام نموده است.

تشریح فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی

راه آهن ج.ا.ا با هدف افزایش مشارکت بخش خصوصی درتوسعه زیربناها و ناوگان حمل و نقل ریلی کشور نسبت به معرفی فرصتهای سرمایه گذاری وتامین مالی پروژه های ریلی اقدام نموده است.

۱-تامین ناوگان ریلی شامل لکوموتیو واگن باری و واگن مسافری
۲-احداث دپوهای تعمیراتی وتامین تجهیزات پایش ناوگان
۳-احداث خطوط دوم و گلوگاهی
۴-احداث خطوط فرعی وآنتنی جهت اتصال مراکز تجاری صنعتی ومعدنی به شبکه ریلی کشور
۵-احداث مراکز لجیستیک با محوریت ریلی
۶-احداث مجتمع های ایستگاهی با محوریت حمل و نقل همگانی (TOD)
۷-توسعه قطارهای حومه ای
۸-برقی سازی خطوط
۹-احداث خطوط پرسرعت
۱۰-توسعه قطارهای گردشگری
۱۱-توسعه ترمینال ها و تامین تجهیزات تخلیه و بارگیری
۱۲-توسعه سیستمهای علائم و ارتباطات
۱۳-توسعه خدمات به مسافرین
۱۴-توسعه حمل و نقل ترکیبی
۱۵-توسعه کسب و کارهای نوین و استارت آپ ها

۱۶-بهره برداری از خطوط و مستحدثات موجود

 
  • مشوقها:

بخش اول- اقدامات مربوط به کاهش ریسک سرمایه گذاری در حوزه ریلی

۱-ایجاد بسترحقوقی مناسب

-مواد قانونی مختلف در اینجا قید وخلاصه کاربردآنها ارایه شود (قانون دسترسی-برنامه ششم-قوانین بودجه-رفع موانع تولید-الحاق یک و دو-اساسنامه راه آهن-احداث خطوط فرعی-قانون حمل ونقل عمومی و….)

۲-تضمین خرید خدمت
 
براساس قانون ، راه آهن ج.ا.ا در جاهایی که بصورت انحصاری مصرف کننده خدمات باشد نسبت به خرید تضمینی خدمات اقدام می نماید
-خدمات کشش
-توسعه خطوط دوم
-توسعه سیستم سوخت رسانی
-سیستمهای پایش واگن
-توسعه سیستم های ارتباطی
-لکوموتیو مانوری
 

۳-تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی وارزی

۳-۱-امکان صدور تضمین دولتی(ساورینگ گارانتی)
برای پروژه های زیربنایی مانندخطوط ریلی دوم-برقی سازی خطوط پرسرعت
۳-۲-امکان صدور ضمانتنامه شرکت راه آهن ج.ا.ا
برای سرمایه گذاران بخش خصوص بویژه در زمینه لکوموتیو و واگن باری
۳-۳-امکان مشارکت در تضامین برای اعطای تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی
برای سرمایه گذاران بخش خصوص بویژه در زمینه لکوموتیو و واگن باری
۳-۴-تضمین انتقال مالکیت ومنافع داراییهای ایجادشده به تامین کننده مالی درصورت عدم ایفای تعهدات از طرف تسهیلات گیرنده
-لکوموتیو واگن باری واگن مسافری

۵-۳-تضمین ریسک نرخ ارز
 

ب)اقدامات مربوط به افزایش بازدهی وجذابیت اقتصادی

۱-آزادسازی نرخ خدمات در بخش باری
۲-انعطاف لازم در نرخ خدمات مسافری براساس پیشنهادسرمایه گذار
۳-کاهش حق دسترسی از…به….
۴-عدم دریافت حق دسترسی از بخش مسافری
۵-پرداخت صرفه جویی سوخت براساس ماده ۱۲

۶-معافیتهای مالیاتی
 

ج)اقدامات مربوط در مشارکت در تامین مالی

۱-مشارکت در تامین مالی پروژ ها تاسقف ۳۰درصد
۲-توافق با بانکها وصندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات ارزی وریالی به پروژه های ریلی
۳-توافق با فاینانسرهای خارجی جهت اعطای تسهیلات ارزی به پروژه های ریلی
۴-تدارک تسهیلات وجوه اداره شده برای تامین مالی تا۸۰درصد ارزش پروژه ها

  • روشهای تامین منابع مالی:

۱-سرمایه گذاری مستقیم داخلی
۲-سرمایه گذاری مستقیم خارجی
۳-فاینانس خارجی
۴-تامین مالی از طریق بازارسرمایه
۵-تامین مالی از طریق سیستم بانکی

۶-تامین مالی از طریق سازوکارلیزینگ مالی وعملیاتی
 
 
  • فایل های پیوستی:(جهت دانلود هر یک از فایل ها روی تصویر مربوطه کلیک کنید)

 

ظرفیتهای قانونی برای مشاركت و تامین مالی در حوزه حمل و نقل ريلی

ظرفیتهای قانونی برای مشاركت و تامین مالی در حوزه حمل و نقل ريلی

فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی و تامین مالی حوزه ریلی از طریق بازار سرمایه

فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی و تامین مالی حوزه ریلی از طریق بازار سرمایه

*****

اینفوگرافی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی

اینفوگرافی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی