تجارت حمل بار در خطوط ریلی راه آهن به روایت تصویر
تجارت حمل بار در خطوط ریلی راه آهن به روایت تصویر
بسیاری از مردم تصور می‌کنند که خطوط ریلی تنها برای سفر و حمل مسافران استفاده می‌شود؛ حال آنکه بخشی از ظرفیت خطوط گسترده ریلی ایران در حوزه حمل بار و کالا مورد بهره برداری است.

تجارت حمل بار در خطوط ریلی راه آهن به روایت تصویر

تجارت حمل بار در خطوط ریلی راه آهن به روایت تصویر

تجارت حمل بار در خطوط ریلی راه آهن به روایت تصویر

استفاده از خطوط ریلی باعث کاهش هزینه و مصرف سوخت در سطح ملی و افزایش سرعت و ایمنی حمل بار می‌شود.

بسیاری از مردم تصور می‌کنند که خطوط ریلی تنها برای سفر و حمل مسافران استفاده می‌شود؛ حال آنکه بخشی از ظرفیت خطوط گسترده ریلی ایران در حوزه حمل بار و کالا مورد بهره برداری است.

تجارت حمل بار در خطوط ریلی راه آهن به روایت تصویر

در ادامه بخشی از تصاویر این حوزه و فعالیت‌های موجود را می بینید:

تجارت حمل بار در خطوط ریلی راه آهن به روایت تصویر

حمل ریلی بار از بنادر

در راه آهن جمهوری اسلامی ایران کالاها در دسته بندی مواد غذایی، کانتینر، مواد صنعتی، کالاهای خطرناک، مواد نفتی، مواد معدنی و مواد کشاورزی حمل می‌شود

تجارت حمل بار در خطوط ریلی راه آهن به روایت تصویر

حمل ریلی بار کانتینری با واگن های لبه کوتاه

صاحبان بار و کالا می‌توانند تقاضای حمل کالای خود را در این بخش از حمل و نقل داشته باشند

تجارت حمل بار در خطوط ریلی راه آهن به روایت تصویر

حمل ریلی مواد نفتی با واگن های مخزن دار

تجار و صاحبان کالا با حمل کالا روی خطوط ریلی، به ایمن‌تر شدن بخش جاده‌ای و کاهش هزینه‌های ملی کمک می‌کنند.

مسیرهای متنوع و روش‌های مختلف حمل کالا از مزیت‌های این بخش است و اطلاعات کامل این حوزه در بخش باری سایت راه آهن موجود است.

تجارت حمل بار در خطوط ریلی راه آهن به روایت تصویر

حمل بار ریل پسند از کارخانجات تولیدی و صنغتی

تجارت حمل بار در خطوط ریلی راه آهن به روایت تصویر

حمل بار خودرو با واگن های مخصوص و مسقف حمل خودرو

بسیاری از تجار و صاحبان بار و کالا، هم اکنون از ظرفیت های بخش ریلی در حمل بار داخلی و بار ترانزیتی بهره برداری دارند

 

طول خطوط اصلی وفرعی شامل مانوری صنعتی وتجاری

نواحی

خطوط اصلی(کیلومتر)

خطوط فرعی(کیلومتر)

جمع کل خطوط

خط اصلی

خط دوم

جمع

صنعتی و تجاری

مانوری

جمع

جنوب

۳۹۵

۳۲

۴۲۷

۸۱.۵

۱۰۰.۳

۱۸۱.۸

۶۰۸.۸

لرستان

۱۵۶

۰

۱۵۶

۷

۲۸.۴

۳۵.۴

۱۹۱.۴

اراک

۲۸۸

۰

۲۸۸

۶۶.۴

۶۲.۶

۱۲۹

۴۱۷

تهران

۴۷۷

۳۱۳

۷۹۰

۶۱

۱۹۱

۲۵۲

۱۰۴۲

شمال

۴۰۰

۰

۴۰۰

۲۸.۵

۴۲

۷۰.۵

۴۷۰.۵

قم

۲۷۰

۱۹

۲۸۹

۴۹

۲۲.۲

۷۱.۲

۳۶۰.۲

شمالشرق

۵۳۵.۵

۵۳۵.۵

۱۰۷۱

۶۷.۶۲

۶۶.۴

۱۳۴.۰۲

۱۲۰۵.۰۲

خراسان

۴۵۷

۲۷۴

۷۳۱

۶۶.۶۳

۱۹۴.۵۶

۲۶۱.۱۹

۹۹۲.۱۹

شمالغرب

۵۳۴

۰

۵۳۴

۴۲

۹۲.۷

۱۳۴.۷

۶۶۸.۷

آذربایجان

۴۶۸

۰

۴۶۸

۹۱

۱۸۳

۲۷۴

۷۴۲

اصفهان

۵۹۸

۲۲

۶۲۰

۱۱۲.۱۵

۲۲۴.۶

۳۳۶.۷۵

۹۵۶.۷۵

زاگرس

۱۶۷

۰

۱۶۷

۷۷.۶

۲۳

۱۰۰.۶

۲۶۷.۶

شرق

۹۴۷

۰

۹۴۷

۳

۱۳۷

۱۴۰

۱۰۸۷

جنوبشرق

۴۰۷

۰

۴۰۷

۱۱

۴۴

۵۵

۴۶۲

کرمان

۴۷۲

۰

۴۷۲

۳۸

۵۴

۹۲

۵۶۴

فارس

۴۸۴

۰

۴۸۴

۵.۵۵

۷۹.۹

۸۵.۴۵

۵۶۹.۴۵

یزد

۶۸۹

۰

۶۸۹

۴۸

۱۲۷.۱۶

۱۷۵.۱۶

۸۶۴.۱۶

هرمزگان

۶۲۳

۵۹۷

۱۲۲۰

۱۴۶.۵۷

۱۶۲.۸

۳۰۹.۳۷

۱۵۲۹.۳۷

جمع

۸۳۶۷.۵

۱۷۹۲.۵

۱۰۱۶۰

۱۰۰۲.۵۲

۱۸۳۵.۶۲

۲۸۳۸

۱۲۹۹۸

منبع: rai.ir