تاریخ حذف و اضافه ترم اول پیام نور سال تحصیلی ۹۸-۹۷
تاریخ حذف و اضافه ترم اول پیام نور سال تحصیلی ۹۸-۹۷
حذف و اضافه ترم اول پیام نور در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از از ۱۴ مهر آغاز و تا ۲۵ مهر ۹۷ ادامه خواهد داشت.

تاریخ حذف و اضافه ترم اول پیام نور سال تحصیلی ۹۸-۹۷قابل توجه كليه پذيرفته شدگان مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد ۹۷