به کارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید چند هدفه جهت حل مدل توسعه یافته تعیین اندازه واگن‏های باری در صنعت حمل و نقل ریلی
به کارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید چند هدفه جهت حل مدل توسعه یافته تعیین اندازه واگن‏های باری در صنعت حمل و نقل ریلی
مسئلۀ تعیین اندازه ناوگان از مسائل مهم صنعت حمل و نقل و بسیار سخت و پیچیده می‏باشد.در این پژوهش، یک مدل ریاضی برای مسئله پویای تعیین تعداد واگن ‏های باری ریلی ارائه می‏شود که تا حد امکان شرایط و محدودیت‏های دنیای واقعی را در بر دارد. در مدل ارائه شده تقاضای واگن و زمان سیر به صورت قطعی در نظر گرفته شده‏اند.

به کارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید چند هدفه جهت حل مدل توسعه یافته تعیین اندازه واگن‏های باری در صنعت حمل و نقل ریلی

نوع مقاله: علمی – پژوهشی

موضوع:مهندسی حمل و نقل ریلی
نویسندگان:زهرا مفاخری۱؛ مجید شیخ محمدی ۲؛ علی حسین ;زاده کاشان۱
۱دانشکده مهندسی صنایع وسیستمها، دانشگاه تربیت مدرس
۲دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها

چکیده
مسئلۀ تعیین اندازه ناوگان از مسائل مهم صنعت حمل و نقل و بسیار سخت و پیچیده می‏باشد.
در این پژوهش، یک مدل ریاضی برای مسئله پویای تعیین تعداد واگن ‏های باری ریلی ارائه می‏شود که تا حد امکان شرایط و محدودیت‏های دنیای واقعی را در بر دارد.
در مدل ارائه شده تقاضای واگن و زمان سیر به صورت قطعی در نظر گرفته شده‏اند.

از آنجا که در دنیای واقعی بیش از یک هدف وجود دارد بنابراین در این پژوهش تابع هدف دیگری جهت افزایش بهره‏وری در نظر گرفته شده‏است، که تعداد تاخیرات در پاسخ‏گویی به تقاضاها را در طول دوره‏ی برنامه‏ریزی کاهش می‏دهد.

مطابق با شرایط واقعی شبکه راه ‏آهن، واگن های باری بصورت ناهمگون مد نظر قرار گرفته‏اند. همچنین در مدل ارائه شده برای اولین بار سه محدودیت ظرفیت وسیله نقلیه، ارسال وسیله نقلیه و ظرفیت خط در نظر گرفته شده‏است.
تخصیص واگن‏های خالی جهت افزایش بهره‏برداری از واگن‏های موجود در شبکه و در نتیجه آن کاهش حجم زیادی از هزینه‏ های تملک ناوگان و نگهداری مورد توجه واقع شده‏است.

در این مقاله پس از تعریف مسئله مدل ریاضی مربوطه ارائه می‏گردد. جهت یافتن جواب‏های پارتو یک روش مبتنی بر رویکرد الگوریتم شبیه‏سازی تبرید چند هدفه ارائه شده است.

در نهایت، یک مثال عددی برگرفته از صنعت حمل و نقل ریلی جمهوری اسلامی ایران حل و به بحث گذاشته شده است.
کلیدواژه‌ها
اندازه ناوگان؛ بهینه سازی؛ شبیه سازی تبرید چند هدفه؛ حمل و نقل ریلی

به کارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید چند هدفه جهت حل مدل توسعه یافته تعیین اندازه واگن‏های باری در صنعت حمل و نقل ریلی |جامع ترین پورتال حمل و نقل ریلی