برنامه حرکت قطار تبریز-تربیت معلم پاییز و زمستان۹۷
برنامه حرکت قطار تبریز-تربیت معلم پاییز و زمستان۹۷
با توجه به آغاز ترم جدید تحصیلی دانشگاه ، قطار حومه ای تبریز - تربیت معلم مطابق برنامه زیر از تاریخ 1397/08/01 تا 1397/12/24 به دانشجویان محترم و مسافرین حومه ای خدمت رسانی خواهد کرد.

برنامه حرکت قطار تبریز-تربیت معلم پاییز و زمستان۹۷

با توجه به آغاز ترم جدید تحصیلی دانشگاه ، قطار حومه ای تبریز – تربیت معلم مطابق برنامه زیر از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ به دانشجویان محترم و مسافرین حومه ای خدمت رسانی خواهد کرد.

برنامه حرکت قطار تبریز-تربیت معلم پاییز و زمستان97

برنامه حرکت قطار تبریز-تربیت معلم پاییز و زمستان۹۷

برنامه حرکت قطار حومه ای تبریز – تربیت معلم(دانشگاه شهید مدنی آذربایجان):