اولین رویداد طراحی بازی های ریلی
اولین رویداد طراحی بازی های ریلی
در راستای آموزش، فرهنگ سازی، سرگرمی و حل مسئله در صنعت حمل و نقل ریلی از کلیه متخصصان ایده پردازان و علاقه مندان جهت مشارکت در این رویداد دعوت می نماید تا از طریق سامانه اعلامی ، طرح های خود را ارسال کنند.

اولین رویداد طراحی بازی های ریلی

مرکز توسعه آموزش و فناوری شرکت راه آهن برگزار می نماید:

در راستای آموزش، فرهنگ سازی، سرگرمی و حل مسئله در صنعت حمل و نقل ریلی از کلیه متخصصان ایده پردازان و علاقه مندان جهت مشارکت در این رویداد دعوت می نماید تا از طریق سامانه اعلامی ، طرح های خود را ارسال کنند.

محورهای رویداد:

 • آشنایی با مشاغل ریلی
 • ارتقاء مهارتهای کارکنان ارتقاء ایمنی و شناسایی مسائل پرریسک صنعت ریلی
 • ارائه خدمت مطلوب به مسافرین
 • توسعه برند راه آهن
 • فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی مخاطبین
 • شادی آفرینی در جامعه و انجام مسئولیت اجتماعی

انواع بازی

 • دیجیتال
 • رومیزی
 • محیطی

جامعه هدف

 • کارکنان متخصصان و فراگیران صنعت حمل و نقل ریلی (خانواده بزرگ راه آهن)
 • مجاورین و مسافرین ریلی
 • دولت صنعت و مردم (به ویژه کودکان و نوجوانان)
اولین رویداد طراحی بازی های ریلی
اولین رویداد طراحی بازی های ریلی
برنامه زمانی رویداد

جهت مشارکت در رویداد به آدرس raievents.ir مراجعه نمایید