استفاده از واگن ها در حمل ونقل بین المللی (P.P.W)
استفاده از واگن ها در حمل ونقل بین المللی (P.P.W)
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات استفاده از واگن ها و کانتینرها، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بین المللی پی. پی. دبلیو (P.P.W)  که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ١٣٨٧/٣/٢٢ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶١۴/٢١١٧٣ مورخ  ١٣٨٧/۴/٨ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
استفاده از واگن ها در حمل ونقل بین المللی (P.P.W)

استفاده از واگن ها در حمل ونقل بین المللی (P.P.W)

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات استفاده از واگن ها و کانتینرها، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بین المللی  پی. پی. دبلیو (P.P.W)

شماره ۶١۴/٢١١٧٣      ١٣٨٧/۴/٨
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ١٨۴٨٧/۴٨۴٨٢ مورخ ١٣٨١/٣/٢٢ یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات استفاده از واگن ها و کانتینرها، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بین المللی پی . پی . دبلیو (P.P.W) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ١٣٨٧/٢/٢٩ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی  علی لاریجانی


شماره ۵۱۰۵۵         ١٣٨٧/۴/۱۵
وزارت راه و ترابری

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات استفاده از واگن ها و کانتینرها، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بین المللی پی. پی. دبلیو (P.P.W)  که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ١٣٨٧/٣/٢٢ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶١۴/٢١١٧٣ مورخ  ١٣٨٧/۴/٨ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور  محمود احمدی نژاد

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات استفاده از واگن ها و کانتینرها، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بین المللی پی. پی. دبلیو (P.P.W)

ماده واحده

به دولت (راه آهن جمهوری اسلامی ایران) اجازه داده می شود به منظور تسهیل و انجام امور مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا، عضویت مقررات استفاده از واگن ها و کانتینرها، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بین المللی پی . پی. دبلیو (P.P.W) را پذیرفته و آئین نامه ها و مقررات تصویبی و تعرفه ها و ضمائم مربوط به آنها را اجراء نماید.

 

|میتوانید مطالب مربوط به انجمن های بین المللی راه آهن را با کلیک بر روی همین سطر دنبال کنید|