دوشنبه / ۴ تیر / ۱۴۰۳ Monday / 24 June / 2024
×


بایگانی‌های قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی
مواد قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی

مواد قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی

شرکتهای حمل و نقل ریلی بار با انعقاد قرارداد حمل و صدور بارنامه و شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافر با صدور بلیط توسط شرکت و یا نمایندگی مجاز طرف قرارداد آنان در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران مسؤولیت دارند.حدود مسؤلیت شرکتهای حمل و نقل در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران و نحوه ایفای آن در چارچوب قوانین موجود و این قانون است که آئین نامه اجرایی آن به تصویب وزیر راه و ترابری میرسد.
 • 28 اسفند 1397
 • بدون دیدگاه
 • هیچ امری نباید مانع از استاندارد بودن خدمات راه آهن باشد

  هیچ امری نباید مانع از استاندارد بودن خدمات راه آهن باشد

  مدیرعامل راه آهن تدوین استانداردها را از جمله تکالیف تعیین شده راه آهن در قانون حق دسترسی عنوان کرد و گفت: هیچ امری نباید مانع از کیفیت و استاندارد بودن خدمات راه آهن باشد .
 • 10 اسفند 1397
 • بدون دیدگاه
 • قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی

  قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی

  قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی به شرط وجود مقررات الزام آور کنترلی و بازنگری و نظارت می تواند انتظارات قانون گذار و ذی نفعان را برآورده سازد.این قانون مشتمل بر یازده ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/7/20 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
 • 3 مهر 1397
 • 3 دیدگاه