دوشنبه / ۴ تیر / ۱۴۰۳ Monday / 24 June / 2024
×


بایگانی‌های حرکت دادن قطار به اندازه یک سالن یا بیشتر بر روی سکو
دستورالعمل های رئیس قطار مسافری

دستورالعمل های رئیس قطار مسافری

این کتاب حاصل تجربیات حرفه ای روسای قطار محترم راه آهن ج.ا.ا و شرکت های مسافربری رجا می باشد.که با راه نمایی ها و مشاوره های بیدریغ برغنای هرچه بیشتر این اثر افزودند. حال فهرست این کتاب عبارت است از:
  • 10 آبان 1397
  • بدون دیدگاه