دوشنبه / ۴ تیر / ۱۴۰۳ Monday / 24 June / 2024
×


بایگانی‌های آموزش رانندگی قطار
کتاب آشنایی عمومی با راه آهن

کتاب آشنایی عمومی با راه آهن

مقررات عمومی سیر و حرکت مجموعه ای مشتمل بر دستورالعمل های فنی و ایمنی است که در رابطه با وظایف مامورین ( اعم از مامورین راه آهن و شرکت های غیردولتی مرتبط با بخش حمل و نقل ) و نحوه عملیات و نظارت آنان بر امور سیر و حرکت قطارها و سایر وسایط نقلیه راه آهن و تامین ایمنی سیر آنها و نیز سلامت کارکنان راه آهن و بخش های غیردولتی و همچنین مسافرین تدوین گردیده است.
  • 10 شهریور 1397
  • 1 دیدگاه