بررسی تاثیر صفحات مهاری قائم زیر تراورس بتنی در تغییر مقاومت جانبی خط بالاستی
بررسی تاثیر صفحات مهاری قائم زیر تراورس بتنی در تغییر مقاومت جانبی خط بالاستی
افزایش مقاومت جانبی خطوط بالاستی خصوصاً در قوس ها جزء برنامه های راه آهن ها است. بسیاری از راه آهن ها، بدلیل عدم امکان تامین مقاومت جانبی در قوسهای تند، ریلها را در قوسها جوشکاری نکرده و علاوه بر سلب آسایش مسافرین (کاهش شاخص راحتی سفر) هزینه های زیادی از بابت فعالیتهای اضافی نگهداری و تعمیر اجزای روسازی تحمل می‌کنند.

بررسی تاثیر صفحات مهاری قائم زیر تراورس بتنی در تغییر مقاومت جانبی خط بالاستی

نوع مقاله: علمی – پژوهشی
موضوع:روسازی
نویسندگان:جبار علی ذاکری ۱؛ حامد عباسی ضامنجانی۲
۱استاد، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
۲دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
چکیده
افزایش مقاومت جانبی خطوط بالاستی خصوصاً در قوس ها جزء برنامه های راه آهن ها است. بسیاری از راه آهن ها، بدلیل عدم امکان تامین مقاومت جانبی در قوسهای تند، ریلها را در قوسها جوشکاری نکرده و علاوه بر سلب آسایش مسافرین (کاهش شاخص راحتی سفر) هزینه های زیادی از بابت فعالیتهای اضافی نگهداری و تعمیر اجزای روسازی تحمل می‌کنند.

یکی از روش های ابتکاری استفاده از صفحات مهاری در زیر تراورس ها است. مهار های تراورس در بعضی از راه آهن های دنیا برای افزایش مقاومت جانبی مورد استفاده قرار گرفته اند در حالی که در ادبیات فنی میزان تاثیر این صفحات در مقاومت جانبی مورد ارزیابی قرار نگرفته است. ارزیابی و محاسبه نیروهای مقاومت جانبی در این حالت امکان تحلیل نیروهای جانبی خط و مقایسه کارآیی این روش با سایر روش ها را ممکن می سازد.

در این مقاله آزمایش هایی بر روی تراورس های بتنی با اضافه کردن یک و دو صفحه مهاری صورت گرفت و نتایج آزمایش های STPT وTPLT نشان داد که بیشینه افزایش در حالت اول زمانی اتفاق می افتد که صفحه مهاری در زیر ریل داخلی بوده و مقدار آن به حدود ۱۹ درصد می رسد. در صورت استفاده از دو صفحه مهاری (در زیر هر ریل یک صفحه مهاری) بیشینه افزایش به ۳۷ درصد می رسد.
کلیدواژه‌ها
تراورس بتنی؛ خطوط بالاستی؛ مقاومت جانبی؛ مهاری تراورس
مراجع

  • بختیاری، آرش (۱۳۹۱) “پیش بینی مقاومت جانبی خط آهن بالاستی با استفاده از روش شبکه عصبی تابع پایه شعاعی(RBF)”، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر جبارعلی ذاکری سردرودی، تهران: دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
  • درخوش، میثم (۱۳۹۳) “بررسی میدانی تاثیر گابیون های کوچک در افزایش مقاومت جانبی خط بالاستی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر جبارعلی ذاکری سردرودی، تهران: دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
  • ذاکری، جبارعلی و بختیاری ، آرش (۱۳۹۲) “بررسی تاثیر پارامتر های هندسی لایه بالاست در افزایش مقاومت جانبی تراورس بتنی اصطکاکی”، پژوهشنامه حمل و نقل ، سال دهم ، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۲، ص. ۱۵۹ تا ۱۶۹ .
  • طالبی ، روشن (۱۳۹۱) “بررسی آزمایشگاهی تأثیر سخت کننده های عرضی تراورس های فلزی در افزایش مقاومت جانبی استاد راهنما: دکتر جبارعلی ذاکری سردرودی، تهران: دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت ایران

Barenberg, E.J (2001) “Lateral Stability Analysis of Ladder Sleeper Track Systems”, WCRR paper, UIC

Esveld .C (2001) “Modern railway track”, Second edition, Netherlands: Delft, TU-Delft  Zakeri, J.A., Esmaeili, M., Kasravi, A. and Bakhtiari, A. (2014) “A numerical investigation on the lateral resistance of frictional sleepers in ballasted railway tracks”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F, Journal of Rail and Rapid Transit, Vol. 230 issue. 2, page(s), 440-449.

Ahmad, S., Mandal, N. K. and Ghattopadhyay, G. (2009) “Track stability management, part 1: Literature review, theories and practices, Australian Government’s Cooperative Research Centers Programme. 

    Zakeri, J. A and Barati, M. (2015) “Utilizing the track panel displacement method for estimating vertical load effects on the lateral resistance of continuously welded railway track”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, Vol. 229, issue, 3, page(s), 262-267

Domingo, L. M., Real Herraiz, J. ,Zamorano, C. ,Real Herraiz, T.(2014) “Design of a new high lateral resistance sleeper and performance comparison with conventional sleepers in a curved railway track by means of finite element models”Latin American Journal of Solids and Structures;. vol.11 no.7, page, 1238-1250

Le Pen, L.M., Powrie, W.(2011) ” Contribution of Base, Crib, and Shoulder Ballast to the Lateral Sliding Resistance of Railway Track: A Geotechnical Perspective”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F, Journal of Rail and Rapid Transit, Vol. 225, issue, 2, page(s), 113-128

Lichtberger, B.(2007)“The track lateral resistance”, European Railway review,Vol.10, issue, 2, page(s),68-71

Koike, Y., Nakamura, T., Hayano, K., Mayoma, Y.(2014) ” Numerical Method for Evaluating the Lateral Resistance of Sleepers in Ballasted Track”, Journal of Soils and Foundations ,Vol. 54, issue. 3, page(s), 502-514

Zakeri, J.A. (2012) “Lateral Resistance of Railway Track”, Reliability and Safety in Railway, Croatia: In Tech publisher

Zakeri, J. A, Mirfattahi,  B., Fakhari, M.(2012) “Lateral Resistance of Railway Track with Frictional Sleepers”, Proceedings of the Institution of Civil