سه شنبه / ۲ مرداد / ۱۴۰۳ Tuesday / 23 July / 2024
×


بایگانی‌های چشم انداز ۲۰۵۰ حمل و نقل
بررسی چشم انداز ۲۰۵۰ حمل و نقل از نگاه مجمع جهانی حمل و نقل

بررسی چشم انداز ۲۰۵۰ حمل و نقل از نگاه مجمع جهانی حمل و نقل

نااطمینانی، ویژگی بارز فضای کنونی اقتصاد جهان است و این موضوع به توانایی ها برای تحقق پروژه‌های بزرگ ضربه می‌زند. این هشداری است که مجمع جهانی حمل و نقل در آخرین گزارش خود با عنوان «چشم‌انداز حمل و نقل ۲۰۱۹» مطرح کرده است. این مجمع، تحت نظارت سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، یک نهاد بین الدولی است که ۵۹ کشور عضو آن هستند و اتاق فکر سیاست گذاری های حوزه حمل و نقل محسوب میشود.
  • 2 مهر 1398
  • بدون دیدگاه