ارائه مدل پارامتریک چندهدفه اصلاح‌شده برای اولویت‌بندی اهداف کلی در حمل‌ونقل درون‌شهری
ارائه مدل پارامتریک چندهدفه اصلاح‌شده برای اولویت‌بندی اهداف کلی در حمل‌ونقل درون‌شهری
این مقاله به دنبال ارائه روشی برای اولویت‌بندی یکپارچه اهداف کلی حمل‌ونقلی است، به گونه‌ای که دیدگاه همه افراد (مسولان، متصدیان و کارشناسان) مرتبط با امر حمل‌ونقل در این اولویت‌بندی در نظر گرفته شود. در روش ارائه شده، پس از دریافت نظر همه افراد در خصوص امتیاز و اولویت هر هدف، از روش پارامتریک وزن‌دهی، به یک اولویت‌بندی یکپارچه از دیدگاه همگان دست یافته می‌شود.

ارائه مدل پارامتریک چندهدفه اصلاح‌شده برای اولویت‌بندی اهداف کلی در حمل‌ونقل درون‌شهری

نوع مقاله: علمی – پژوهشی

موضوع:مهندسی حمل و نقل
نویسنده:محسن بابایی
دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده فنی، دپارتمان عمران

♦ یکی از مهم ترین مراحل در انجام مطالعات ویا اقدامات حمل‌ونقلی، تعیین میزان اهمیت و اولویت اهداف حمل‌ونقلی شهر است.

به طور کلی دو نوع هدف در مطالعات حمل‌ونقلی می‌تواند تعریف شود: اهداف کلی و اهداف جرئی.

چکیده

این مقاله به دنبال ارائه روشی برای اولویت‌بندی یکپارچه اهداف کلی حمل‌ونقلی است، به گونه‌ای که دیدگاه همه افراد (مسولان، متصدیان و کارشناسان) مرتبط با امر حمل‌ونقل در این اولویت‌بندی در نظر گرفته شود. در روش ارائه شده، پس از دریافت نظر همه افراد در خصوص امتیاز و اولویت هر هدف، از روش پارامتریک وزن‌دهی، به یک اولویت‌بندی یکپارچه از دیدگاه همگان دست یافته می‌شود.

با توجه به پراکندگی امتیازهای ارائه‌شده توسط افراد مختلف، ساختار غالب و مغلوبی برای هر هدف کلی نسبت به سایر اهداف کلی در نظر گرفته شده و روش بهینه‌سازی چندهدفه پارامتریک به گونه‌ای اصلاح شده است که این ساختار غالب و مغلوبی در اولویت اهداف موثر باشد. روش ارائه‌شده برای اولویت‌بندی اهداف کلی شهر مشهد نشان می‌دهد که در صورت عدم لحاظ کردن پراکندگی در امتیازها (و صرفاً استفاده از مقدار میانگین امتیازها) به نتایج متفاوتی منجر خواهد شد که می‌تواند با خطای تصمیم‌گیری همراه باشد.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که سه هدف کلی اولویت‌دار به دست آمده از دو روش وزن‌دهی ساده و روش ارائه‌شده در شهر مشهد مشابه هستند، ولی اولویت چهارم به دست‌آمده از دو روش متفاوت هستند.
کلیدواژه‌ها
اولویت‌بندی؛ تصمیم‌گیری چندشاخصه؛ اهداف کلی حمل‌ونقل؛ روش بهینه‌سازی چندهدفه پارامتریک

ارائه مدل پارامتریک چندهدفه اصلاح‌شده برای اولویت‌بندی اهداف کلی در حمل‌ونقل درون‌شهری |جامع ترین پورتال حمل ونقل ریلی